ការតាំងពិព័រណ៍ឧស្សាហកម្មសំណង់កម្ពុជាអន្តរជាតិ និងសន្និបាតបូកសរុបការងារប្រចាំឆ្នាំរបស់សមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជា

(ភ្នំពេញ)៖ សមាគមអ្នកសាងសង់កម្ពុជា នាព្រឹកថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩នេះ បានរៀបចំពិធីមហាសន្និបាត…

Read more
Videos